top of page
Teambesprechung

SOUKROMÍ

Následující prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na používání www.reifenprofilschneider.de

Přikládáme ochraně údajů velký význam. Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů, zejména s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli nabídnout výše uvedený portál. Toto prohlášení popisuje, jak a za jakým účelem jsou vaše údaje shromažďovány a používány a jaké možnosti máte v souvislosti s osobními údaji.

Používáním tohoto webu souhlasíte se shromažďováním, používáním a přenosem vašich údajů v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

1. Odpovědný orgán

Odpovědným orgánem pro shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů ve smyslu GDPR je

Reifen-Lkw.de, Dominik Göhler, Weißquartierstr. 23, 76829 Landau

Pokud chcete vznést námitku proti shromažďování, zpracovávání nebo používání vašich údajů v souladu s těmito ustanoveními o ochraně údajů jako celek nebo pro jednotlivá opatření, můžete svou námitku zaslat výše uvedenému odpovědnému orgánu.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžete kdykoli uložit a vytisknout.

2. Obecné používání webových stránek

2.1 Přístupové údaje

Když používáte tento web, shromažďujeme o vás informace. Automaticky shromažďujeme informace o vašem chování při používání a vaší interakci s námi a registrujeme údaje o vašem počítači nebo mobilním zařízení. Shromažďujeme, ukládáme a používáme údaje o každém přístupu k naší online nabídce (tzv. Soubory protokolu serveru). Přístupová data zahrnují název a URL načteného souboru, datum a čas načtení, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném načtení (kód odpovědi HTTP), typ a verzi prohlížeče, operační systém, URL odkazujícího serveru (tj. dříve navštívená stránka), IP adresa a žádající poskytovatel.

Tyto logovací údaje používáme bez přiřazení k vaší osobě nebo k vytvoření jiného profilu pro statistické vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace naší online nabídky, ale také k anonymnímu zaznamenávání počtu návštěvníků našich webových stránek (provozu) a také rozsah a typ používání našich webových stránek a služeb, a to i pro účely fakturace, pro měření počtu kliknutí získaných od spolupracujících partnerů. Na základě těchto informací můžeme poskytovat personalizovaný a lokalizovaný obsah a analyzovat datový provoz, vyhledávat a opravovat chyby a zlepšovat naše služby. Vyhrazujeme si právo zpětně zkontrolovat údaje protokolu, pokud na základě konkrétních údajů existuje oprávněné podezření z nezákonného použití. Ukládáme IP adresy do souborů protokolu po omezenou dobu, pokud je to nezbytné z bezpečnostních důvodů nebo pro poskytování služeb nebo fakturaci služby, např. B. pokud využijete některou z našich nabídek. Po zrušení procesu objednávky nebo po přijetí platby odstraníme IP adresu, pokud již není z bezpečnostních důvodů požadována. IP adresy také ukládáme, pokud máme konkrétní podezření na trestný čin v souvislosti s používáním našich webových stránek. V rámci vašeho účtu také ukládáme datum vaší poslední návštěvy (např. Při registraci, přihlašování, klikání na odkazy atd.).

2.2 E-mailový kontakt

Pokud nás kontaktujete (např. Pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu), uložíme vaše údaje ke zpracování žádosti a v případě, že se vyskytnou následné otázky. Ukládáme a používáme další osobní údaje, pouze pokud s tím souhlasíte nebo pokud je to zákonně přípustné bez zvláštního souhlasu.

2.3 Google Analytics

Používáme Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o používání tohoto webu návštěvníky webu se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP bude přenesena pouze na server Google v USA a tam bude ve výjimečných případech zkrácena. Na tomto webu je aktivní anonymizace IP. V našem zastoupení Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavení zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu.

IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu.

Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací: http: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Jako alternativu k zásuvnému modulu prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních můžete kliknutím na následující odkaz nastavit soubor cookie pro odhlášení, který v budoucnu zabrání Google Analytics ve shromažďování údajů na tomto webu (tento soubor cookie pro odhlášení) funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu. Pokud ve svém prohlížeči smažete soubory cookie, musíte znovu kliknout na tento odkaz): Deaktivovat Google Analytics

2.4 Právní základy a doba skladování

Právním základem pro zpracování údajů podle předchozích odstavců je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Naším zájmem na zpracování údajů je zejména zajištění provozu a bezpečnosti webových stránek, vyšetřování způsobu, jakým návštěvníci používají webové stránky, a zjednodušení používání webových stránek.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění sledovaných účelů.

3. Vaše práva jako subjektu údajů

Podle příslušných zákonů máte různá práva, pokud jde o vaše osobní údaje. Chcete-li uplatnit tato práva, zašlete prosím svou žádost e-mailem nebo poštou a jasně se identifikujte na adresu uvedenou v oddíle 1.

Níže je uveden přehled vašich práv.

3.1 Právo na potvrzení a informace

Máte právo kdykoli od nás obdržet potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají. V takovém případě máte právo získat od nás bezplatné informace o osobních údajích, které jsou o vás uloženy, spolu s kopií těchto údajů. Dále existuje právo na následující informace:

1. účely zpracování;
2. kategorie zpracovávaných osobních údajů;
3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje sděleny nebo jsou sdělovány, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
4. pokud je to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li to možné, kritéria pro stanovení této doby;
5. existence práva na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení zpracování odpovědnou osobou nebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
6. právo podat stížnost u orgánu dozoru;
7. pokud od vás osobní údaje nejsou shromažďovány, všechny dostupné informace o původu údajů;
8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - alespoň v těchto případech - smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás.

Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo na informace o příslušných zárukách v souladu s článkem 46 GDPR v souvislosti s předáním.

3.2 Právo na opravu

Máte právo požadovat, abychom neprodleně opravili jakékoli nesprávné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů - také prostřednictvím doplňkového prohlášení.

3.3 právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat okamžité odstranění osobních údajů, které se vás týkají, a jsme povinni okamžitě vymazat osobní údaje, pokud platí jeden z následujících důvodů:

1. Osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
2. Odvoláváte svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR písmeno a nebo čl. 9 odst. 2 písm. A GDPR, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
3. Vznesete námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR.
4. Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
5. Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým podléháme.
6. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a jsme povinni je vymazat v souladu s čl.17 GDPR, přijímáme příslušná opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, abychom zajistili, že odpovědné osoby pro zpracování údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, abychom vás informovali, že jste je požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů.

3.4 Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

1. Zpochybňujete správnost osobních údajů po dobu, která nám umožňuje kontrolovat správnost osobních údajů,
Zpracování je nezákonné a vy jste odmítli smazat osobní údaje a místo toho jste požádali o omezení používání osobních údajů;
3. osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale údaje potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků, nebo
4. Podali jste námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, pokud ještě nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad vašimi.

3.5 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez překážek, pokud nám

1. zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) GDPR nebo na smlouvě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR a
2. zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů v souladu s odstavcem 1 máte právo na to, aby byly osobní údaje předány přímo od nás jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné.

3.6 Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. E) nebo f) GDPR; to platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních. Osobní údaje již nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem provozování přímé pošty, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.

Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl.89 odst.1 GDPR, pokud: zpracování je nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

3.7 Automatizovaná rozhodnutí včetně profilování

Máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilování -, které má pro vás právní účinky nebo které se vás obdobným způsobem významně dotýká.

3.8 Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

3.9 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je nezákonné.

4. Zabezpečení dat

Vyvíjíme veškeré úsilí k zajištění bezpečnosti vašich údajů v rámci příslušných zákonů o ochraně údajů a technických možností.

Vaše osobní údaje budou s námi přenášeny šifrované. To platí pro vaše objednávky a také pro přihlášení zákazníka. Používáme kódovací systém SSL (Secure Socket Layer), ale rádi bychom zdůraznili, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Abychom zabezpečili vaše data, udržujeme technická a organizační bezpečnostní opatření, která se neustále přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

Nezaručujeme také, že naše nabídka bude k dispozici v určitých časech; Nelze vyloučit poruchy, přerušení nebo poruchy. Servery, které používáme, jsou pravidelně pečlivě zálohovány.

5. Automatizované rozhodování

Na základě shromážděných osobních údajů neexistuje automatické rozhodování.

6. Přenos údajů třetím stranám, žádný přenos údajů do zemí mimo EU

V zásadě používáme vaše osobní údaje pouze v rámci naší společnosti.

Pokud a do té míry, do jaké zapojujeme třetí strany v souvislosti s plněním smluv (např. Poskytovatelé logistických služeb), jsou tyto osobní údaje přijímány pouze v rozsahu nezbytném pro příslušnou službu.

V případě, že některé části zpracování údajů zadáme externě („zpracování objednávky“), zavazujeme zpracovatele smluvně používat osobní údaje pouze v souladu s požadavky zákonů o ochraně údajů a zaručit ochranu práv k těmto údajům předmět.

Přenos údajů na místa nebo osoby mimo EU mimo případy uvedené v tomto prohlášení v bodě 2.3 neprobíhá a není plánován.

bottom of page